Anser ni att Ipred bör utökas, så att upphovsrättsinnehavare ska ha rätt att kräva ut personuppgifter om fildelare i syfte att driva även straffrättsliga processer i stället för endast civilrättsliga, det som ibland kallas Ipred 2?

NEJ,

Göran Färm, (s)
– Nej, det känns väldigt rättsosäkert. Vi menar att brottsutredningar bara skall kunna göras av polismyndigheter. Även brott som begås på internet måste kunna utredas men det måste ta den vanliga vägen, med polisutredning, åklagare och domstol.


NEJ,

Christofer Fjellner, (m)
– Ipred 2 handlar inte om upphovsrättsinnehavares möjligheter att få ut personuppgifter utan rör straffrättslig harmonisering, det vill säga vilka gärningar som skall vara kriminaliserade. Jag tycker dock inte att vi överhuvudtaget ska fatta beslut om straffrätt med majoritetsbeslut i Europaparlamentet.Olle Schmidt, (fp)

– Ipred1 innebär att upphovsrättsinnehavarnas möjlighet att värna sina rättigheter stärks, genom att de uttryckligen ges rätt att begära ut personuppgifter i syfte att driva en civilrättslig process om intrånget. Det ska dock inte på något sätt sammanblandas med straffrättsliga åtgärder.
– Det ändrade förslaget, Ipred 2 innehåller åtgärder för att få den straffrättsliga proceduren att harmonisera mellan medlemsländer. Det finns dock en bestämmelse om att ett företag som anser sig utsatt för intrång får biträda polis och åklagare i utredningen. Deras roll där förutsätts vara att bland annat hjälpa till att identifiera vad som är olovliga kopior.


NEJ,

Erik Josefsson, (v)

– IPRED1 ger rättighetsinnehavare alldeles för långtgående maktmedel som undergräver rättssäkerheten för enskilda medborgare och immaterialrättens syfte att stimulera forskning och utveckling. IPRED2 måste dras tillbaka eftersom kommissionen inte har rätt att föreslå direktiv som innehåller straffrättsliga åtgärder. Om rådet ska föreslå ytterligare straffrättsliga åtgärder i form av ett rambeslut måste det undersökas ordentligt innan sådana förslag tas fram.


VET EJ,

Ella Bohlin, (kd)
– Kristdemokraterna har inte kunnat ta ställning till Ipred 2 än eftersom det inte finns något färdigt förslag att ta ställning till. Det kan dock vara positivt att EU:s länder inte skiljer sig markant åt även vad gäller straffsatser.


NEJ,

Carl Schlyter, (mp)
– Nej.


NEJ,

Lena Ek, (c)
– Nej, för Centerpartiet är det helt otänkbart att någon annan än åklagare ska driva straffrättsliga processer. Det är oacceptabelt för oss. Det finns inte heller något sådant förslag inom EU. Om ett Ipred 2, med den processordning som beskrivs i frågan skulle bli aktuellt är det vår högsta prioritet att se till att beslutet blir proportionerligt, med starkt skydd för den personliga integriteten.


NEJ,

Christian Engström, (Piratpartiet)
– Nej, och Ipred 1 bör rivas upp, både i Sverige och på EU-nivå.


NEJ,

Sören Wibe, (Junilistan)
– Nej, det anser vi inte.