Kan vi vänta oss någon förändring i detta system? I så fall när?

(S): Vill utvärdera
– Det är upp till regeringen. Vi har föreslagit en utvärdering men detta har regeringen sagt nej till.

(kd): Vill ha en bättre lösning
– Det är viktigt att värna upphovsrätten. Vi är tveksamma till att straffbelägga allmänna media. Det drabbar många oskyldiga. Det krävs bättre marknadsmässiga lösningar för att ge upphovsrättshavaren en adekvat ersättning.

(fp): Mindre byråkrati behövs
– Folkpartiet sade redan 2005, när dagens ramverk beslutades av riksdagen, att den nuvarande konstruktionen kan leda till problem när teknikutvecklingen fortsätter. Orimligt höga prisnivåer måste i slutänden kompromissas ned av parterna.
Hittills har det gått att hitta lösningar - men vi skulle välkomna en diskussion om alternativa modeller som skapar större långsiktighet. Målet måste vara att hitta en beräkningsgrund som utan onödig byråkrati och på marknadsmässiga villkor ger upphovsmännen ersättning.

(c): Tillsätt en upphovsrättskommission
– Vi behöver en förändrad upphovsrättslagstiftning, samt ett nytt system för hur man hanterar upphovsrätten. Därför anser vi att det behöver tillsättas en Upphovsrättskommission som ska se över hur upphovsrätten kan förändras för att anpassas till dagens läge.

(m): Avvakta och se
– Privatkopieringsersättning finns i ett stort antal medlemsstater i EU. Ersättningssystemen skiljer sig däremot åt till exempel i fråga om vilka produkter som ingår och vilken nivå ersättningen ska ha. Just nu pågår branschsamtal under EU-kommissionens ledning. Vad detta kommer mynna ut i är för tidigt att säga men från svensk sida följer vi utvecklingen noga.

(mp): Inga förslag
– Vi har inga förslag i nuläget, men självklart följer vi utvecklingen och det kan komma att behövas en ordentlig översyn framöver.

(sd): Modellen kanske måste skrotas
– Det finns all anledning att undersöka hur upphovsrättsinnehavarna på bästa sätt kan kompenseras utan att konsumenter och återförsäljare drabbas på ett sätt som uppfattas som orättvist. Frågan är om nuvarande avgiftsmodell måste skrotas. Vi kommer under mandatperioden att undersöka denna fråga närmare.