Så säger lagen om kameraövervakning

Kameraövervakning styrs av lagen om allmän kameraövervakning samt personuppgiftslagen. Vilken lag som gäller beror på var du filmar. Enligt lagen om allmän kameraövervakning behöver du tillstånd för att få filma platser som är tillgängliga för allmänheten. Länsstyrelsen är den myndighet som beviljar tillstånd när allmän-heten riskerar att fastna på bild.

Ska du filma bostadshus, företag eller annan plats dit allmän.heten inte har tillträde är det personuppgiftslagen som gäller. Normalt krävs då inget tillstånd för att få filma, men kan de filmade personerna identifieras räknas uppgifterna som personuppgifter och då måste övervakningen följa reglerna i personuppgiftslagen. I de fallen är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

På privat område behöver du inget tillstånd för att filma, men du måste upplysa om att området är kameraövervakat och du har inte lov att filma över tomtgränsen. Reglerna blir i de flesta fall tillämpliga när bilderna lagras på en dator med datum eller annan typ av registrering.