För att stimulera nyskapande av till exempel film, musik, litteratur i vårt samhälle finns upphovsrättslagen som ett ekonomiskt skydd för den som skapat något. Kreatörens upphovrätt balanseras mot det allmännas intresse av att enskilda för egen del får använda skyddade verk utan tillstånd från den som skapat verket.

Ett exempel är möjligheten för var och en att kunna kopiera film och musik för sitt privata bruk utan att behöva träffa något avtal om kopieringen. Bestämmelsen har stor praktiskt betydelse och är viktig ur ett integritetsperspektiv.

Möjligheten att få privatkopiera förutsätter enligt svensk lag och EU-lagstiftning att det utgår en ersättning till dem som får sina verk kopierade. Det är därför som Sverige och de flesta andra länder inom EU har en ordning där de elektronikföretag som säljer produkter som kan användas för att bland annat kopiera film och musik har att betala en ersättning till dem som skapat verken.

För många tusentals
konstnärer är denna ersättning en viktig inkomstkälla som bidrar till att skapa förutsättningar för ytterligare produktion.

Det svenska systemet om privatkopieringsersättning ska tillämpas på de produkter som används för privatkopiering. Detta gäller även om produkterna är multifunktionella och används till annat.

Systemet tar hänsyn till detta men det innebär inte att produkterna ska exkluderas från ersättningen utan endast att ersättningen ska sättas ned från de nivåer som lagen anger.

När krav nu riktas mot importörer av bland annat datorer och surfplattor har hänsyn tagits till att produkternas minne även används till att lagra mycket annat än film, musik och tv-program.


Foto: Anna Rut Fridholm

Elektronikbranschens företag har länge varit kritiska till att de drabbas av denna kostnad. Självklart menar vi att systemet ska vara sådant att det skapar förutsägbarhet och tydlighet för den bransch som har att betala ersättningen.

Copyswede har därför under åren försökt föra en konstruktiv dialog med branschen för att tillsammans hitta smidiga och praktiska sätt att inkludera de produkter som faller inom ramen för lagstiftningen. Under de senaste åren har det blivit allt svårare att få branschen att medverka till en sådan dialog trots att ett antal rättsliga avgöranden tydliggjort rättsläget.

Utifrån det ansvar som Copyswede har enligt lagstiftningen har vi behövt ta egna initiativ för att inkludera de produkter som uppfyller lagens krav.

Man ska komma ihåg att dagens system fyller en viktig funktion både för kreatörer och för de konsumenter som ges möjlighet att enkelt ha tillgång till musik, tv och film på alla de sätt som deras tekniska apparater möjliggör. Också elektronikbranschen är beroende av konsumenternas rätt att få privatkopiera på de sålda produkterna.

Den kreativa sektorn är viktig för Sveriges och Europas tillväxt. Inom den sektorn skapas ett stort antal arbetstillfällen samtidigt som ett rikt utbud av musik, film, tv också bidrar till att driva försäljningen av modern hemelektronikutrustning.

Såväl rättighetshavarna som elektronikbranschen har ett ansvar för den fortsatta utvecklingen. Låt oss därför tillsammans verka för att den kreativa och den tekniska sektorn ges förutsättningar att utvecklas positivt till nytta för oss alla.

Mattias Åkerlind
, vd Copyswede

Är privatkopieringsersättningen rimlig?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Mattias Åkerlind är vd på Copyswede och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt