Antalet digitala läkarbesök har ökat explosionsartat under de senaste åren. På bara ett år (2017-2018) ökade användningen av nätdoktorer med 172 procent. Allt pekar på att uppåtkurvorna för de privata digitala vårdgivarna kommer att fortsätta.

– Vi är ett vårdalternativ som möter patienter på deras villkor, har öppet dygnet runt, alla dagar om året och med korta väntetider för att få hjälp av våra läkare och sjuksköterskor, säger Livia Holm, utvecklingschef på Kry Sverige.

– Idag förväntar sig folk tillgång till samma utbud av tjänster digitalt som de har i den fysiska världen. Därför har vi infört en digital vårdgaranti som innebär att patienterna själva kan välja hur de vill kontakta vården, förklarar Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd med ansvar för e-hälsofrågor i region Stockholm.

Privata aktörer dominerar

Expansionen för de app-drivna vårdgivarna går visserligen fort framåt, men står i dagsläget endast för några procent av det totala antalet läkarbesök i primärvården. Under de första åren som nätläkarna varit på tapeten har de privata aktörerna fullständigt dominerat marknaden för fjärrvård.

Även om distanssjukvård prövats i olika former över hela landet under tiotals år, var det först efter att de virtuella vårdcentralerna i form av mobila appar slog igenom som landstingen presenterade egna liknande lösningar.

Daniel Forslund
Foto: Anna MolanderDaniel Forslund (L), innovationslandstingsråd med ansvar för e-hälsofrågor i region Stockholm.

– Visst har nätläkarnas etablering på marknaden fungerat som en blåslampa under utvecklingen för landstingen som legat lite efter i den digitala omställningen, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund.

Idag har i stort sett samtliga av Sveriges landsting nätläkartjänster under utveckling och flera har även lanserat appar som möjliggör virtuella läkarbesök. Region Stockholm och Västra Götaland har kommit längst och knappar in på de privata vårdgivarnas försprång.

– En viktig del i digitaliseringen av vården är att vi gör den tillgänglig för så många som möjligt. Exempelvis har vi öppnat en särskild ungdomsmottagning via vår app. Genom att erbjuda olika sätt att kommunicera via nätet når vi också i högre utsträckning än tidigare patienter med funktionsvariationer, säger Daniel Forslund.

– Det är positivt att fler tjänster utvecklas, även inom landstingen. Att samtliga regioner bygger separata lösningar med samma funktioner är dock inte nödvändigtvis effektivt för varken systemet eller patienterna, menar Livia Holm på Kry.

Omstridd ersättning

Nätläkarföretagen har dragit på sig kritik från olika håll. En del av anmärkningarna har bestått i att de privata vårdgivarna får ersättning från landstingen för patientkontakter som är mycket kostnadseffektiva just på grund av nättekniken. Detta samtidigt som den offentliga vården dras med finansiella problem och stora omkostnader i form av personal, lokaler, kompetensbrist och ökat tryck från olika patientgrupper.

Magnus Isacson, SFAM.
Magnus Isacson, SFAM.

– Ett problem är att man får betalt med utomlänstaxa, vilket är avsett för om man söker vård i ett annat landsting och inte för videosamtal. Ett annat problem är att nätläkarna får betalt på löpande räkning per patientkontakt utan tak. I den modellen ligger det per automatik inbakat att man ska ta snabba och ”enkla” patienter för ett optimalt ekonomiskt utfall, säger Magnus Isacson ordförande, i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, som har cirka 2 000 medlemmar.

Initialt var den rekommenderade ersättningen till nätläkarna från landstingen cirka 2 000 kronor per besök men har successivt sänkts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– I inledningsskedet var ersättningen sannolikt för hög och har nu anpassats mer till de faktiska utgifterna, men det ska också poängteras att de privata nätläkarna har stora utvecklingskostnader, förklarar Daniel Forslund.

– Ett digitalt vårdbesök ersätts med idag 650 kronor, vilket kan jämföras med den genomsnittliga produktionskostnaden för en vårdkontakt i primärvården som ligger på 1700 kronor. Samtidigt går samtliga digitala vårdgivare back. Det kan knappast ses som en konkurrensfördel, menar Livia Holm.

Får bred kritik

Även när det kommer till det rent medicinska och patientsäkerhetsmässiga har nätläkarna fått motta negativa omdömen från den offentliga vården. Det handlar bland annat om svårigheterna att ställa en korrekt diagnos över nätet, men även hur nätläkarna kommunicerat sina erbjudanden.

– Nya metoder att handlägga olika sjukdomar behöver inte vara fel, men bör utvärderas vetenskapligt innan de införs på bred front. Sen har mycket av kritiken handlat om bristande etik när det gäller marknadsföring. Man har till exempel uppmuntrat patienter att söka vård för förkylningar och receptförnyelse av allergimediciner. Förkylningar kureras bäst med egenvård och de flesta allergimediciner är receptfria, säger Magnus Isacson på SFAM.

– Naturligtvis kan inte all typ av vård bedrivas digitalt, men väldigt mycket kan på ett patientsäkert sätt hanteras genom digitala vårdmöten, med tillgång till provtagning vid behov. Vi har inspekterats av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), som konstaterar att vi har rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att kunna bedriva en patientsäker vård, säger Livia Holm på Kry.

Livia Holm, Kry Sverige.
Livia Holm, utvecklingschef på Kry Sverige.

Oro efter 1177-läckan
Efter skandalen med 1177 Vårdguidens vidöppna system kan det finnas fog för en viss oro när det gäller att samtala över nätet om så personliga saker som hälsa och krämpor. De digitala vårdgivarna försäkrar dock att det inte är någon fara på taket.

– Våra läkare journalför i ett godkänt journalsystem och vi arbetar i enlighet med patientdatalagen och GDPR. Vår tekniska plattform är krypterad vilket gör att samtalen inte kan avlyssnas. Inga videosamtal sparas heller, förklarar Livia Holm.

Vår tekniska plattform är krypterad vilket gör att samtalen inte kan avlyssnas.

Utbudet ökar

Att virtuella vårdcentraler och digitala läkarbesök är här för att stanna råder det inget tvivel om. Det märks om inte annat på att nätläkarna breddar sina erbjudanden till att omfatta allt från online-psykologer till veterinärer på nätet.

– Vi utvecklar kontinuerligt utbudet, vilket numera även innefattar fysiska mottagningar på flera håll i Sverige i syfte att möta våra patienters vårdbehov och fortsätta driva digitaliseringen i vården framåt, säger säger Livia Holm.

– Nätläkarbolagen sitter på unika kunskaper och ligger före landstingen i sina system. Det bästa vore om man lyckades utforma ett system där man kunde integrera nätläkarbolagen i den ordinarie vården. Huvudsaken är att det blir en ansvarsfull teknisk utveckling baserat på vetenskap som kommer så många som möjligt till godo, avslutar Magnus Isacson på SFAM.

Digitalt läkarbesök – så funkar det

  1. Du behöver ett mobilt bank-id och ett konto på din mobils app-affär (App Store, Google Play)
  2. Ladda ned en app med din mobil eller surfplatta och registrera dig i den.
  3. Logga in i appen och besvara frågor om ditt aktuella vårdbehov.
  4. Skicka ditt ärende och betala patientavgift. Du får meddelande om din läkartid.
  5. Du blir kontaktad av vårdgivaren och genomför läkarbesöket via videosamtal.
  6. Det virtuella besöket resulterar i recept, sjukintyg och eventuellt vidare hänvisning till provtagning eller fysiskt vårdbesök.

Nätdoktorer i Sverige – en kort historik

2015, mars
Kry lanseras med läkarbesök online.

2016, april
Regeringen publicerar Vision E-hälsa 2025, en strategi som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på digitaliserad vård inom tio år.

2016, december
Kostnaden för landstingen är cirka 2 000 kronor per digitalt läkarbesök. Notan blev 37,5 miljoner kronor för digitala läkarbesök hos privata vårdgivare på nätet under året. Antal läkarbesök online var 21 078.

2017, maj
Min doktor tar in cirka 200 miljoner kronor i investeringar.

2017, januari
SKL sänker ersättningen för ett digitalt läkarbesök till 1 000 kronor.

2017, maj
SKL sänker ersättningen för ett digitalt läkarbesök till 650 kronor.

2017, december
Kostnaden för landstingen blev 152 miljoner kronor för digitala läkarbesök hos privata vårdgivare på nätet under året. Det motsvarar 1,6 procent av besöken hos allmänläkare i primärvården. Antal läkarbesök online var 221 903.

2018, januari
Landstinget i region Västra Götaland lanserar vård-appen Närhälsan.

2018, februari
Landstinget i region Stockholm lanserar vård-appen Alltid Öppet.

2018, april
Kry lanserar psykologtjänster på nätet.

2018, juni
Kry International AB tar in cirka 540 miljoner kronor i investeringar.

2018, december
Min Doktor erbjuder provtagning via Apoteket.

2019, januari
Kostnaden för landstingen blev 275 miljoner kronor för digitala läkarbesök hos privata vårdgivare på nätet under 2018. Det motsvarar 4,6 procent av besöken hos allmänläkare i primärvården. Antal läkarbesök online var 604 195.

2019, januari
Doktor.se tar in 100 miljoner kronor i investeringar. Företaget värderas till en miljard.

2019, april
Nätläkaren Medicoo begärs i konkurs. Bokslutet för 2018 visar en förlust på 5,7 miljoner kronor.

2019, maj
Doktor.se börjar erbjuda veterinärtjänster på nätet.

2019, juni
SKL sänker det rekommenderade ersättningsbeloppet från 650 kronor till 500.